2020 Yılı Cezaevi İzleme Kurulu Üye Seçim İlanı

T.C.
ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İLÂN

 

Yargı çevremize bağlı Ankara Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyelerinin görev süresi 24/10/2020 tarihinde sona ereceğinden, Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca 14.6.2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununun 3. Maddesinde belirtilen şartlara haiz adaylar arasından, Ankara Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulunda görev yapmak üzere 5 asil ve 3 yedek (1 asil üye bayan olmak üzere) üye seçimi yapılacaktır.

 

ÜYELERİ SEÇEÇEK MERCİ   : Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu

BAŞVURU TARİHİ                  : 22.09.2020

SON BAŞVURU TARİHİ        : 28.09.2020 (mesai bitimine kadar)

 

A-İZLEME KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK ŞARTLAR;

İzleme kurullarına başkan ve üye seçilebilmek için 14.07.1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen genel şartlara ek olarak aşağıdaki nitelikler aranmaktadır.

1-Türk vatandaşı olmak

2-Otuzbeş yaşını doldurmuş olmak,

3-Tıp, eczacılık, hukuk, kamu yönetimi, sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, eğitim bilimleri ve benzeri alanlarda en az dört yıllık yüksek öğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak ve mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 (on) yıl çalışmış bulunmak,

4-Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak,

5-Türk Ceza Kanununun 53.maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devlet güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenmiş suçlar (…) Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

6-Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

7-Devlet Memurları Kanununun 53.madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

8-Kişisel nitelikleri ile çevresinde dürüst, güvenilir ve ahlaklı olarak tanınmış olmak,

9-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmamak,

 

B-CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU ÜYELİĞİNE SEÇİLEMEYECEK OLANLAR;

1-Ceza infaz kurumları ve tutukevleri ile ilgili ihale, alım, satım ve benzeri hukuki ilişkilere taraf olanlar.

2-Görev yapacakları ceza infaz kurumları veya tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulardan birisinin işlediği suçtan kendileri veya ikinci derece dâhil hısımları zarar görenler.

3-Görev yapacakları ceza infaz kurumları ve tutukevlerindeki hükümlü ve tutuklulardan biri ile aralarında evlilik, vesayet veya ikinci derece dâhil hısımlık ilişkisi bulunanlar.

 

C-BAŞVURANLARDAN İSTENECEK BELGELER;

1-Fotoğraflı Başvuru Formu,

2-Diploma örneği, (E-Devlet kabul edilecektir.)

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4-Adli sicil kaydı,

5-2 Adet vesikalık fotoğraf,

6-Mesleği ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde en az 10 (on) yıl çalıştığına dair belge,

7-Herhangi bir siyasi partinin merkez, il veya ilçe teşkilatlarında görevli bulunmadığına dair dilekçe,

8-İzleme Kurullarına seçilemeyecek olanların vasıflarını (B-Maddesindeki hususlar) taşımadığına dair dilekçe,

9-Askerlik durum belgesi, (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

10-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesi gereğince (7. Maddesine uygun olacak şekilde) akıl hastalığının olmadığına ilişkin beyan dilekçesi,

D-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ;

Yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyan ve aynı zamanda engeli bulunmayıp kurulda görev almak isteyen adayların, istenilen belgeler ile birlikte 22.09.2020 tarihinden 28.09.2020 tarihi mesai bitimine kadar Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza başvurmaları gerektiği hususu ilan olunur. 21.09.2020

 

Yunus ALKAÇ

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi

Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

© 2020 ANKARA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 19355 - Toplam : 7678998 kişi ziyaret etmiştir.