2021 Yılı Tercüman İlanı

 T.C.

ANKARA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L Â N

Karar No:2020 / 1709
Konu:2021 Yılı Tercüman İlanı

04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza  Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578  sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi  Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli  olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi  ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir dilde yapacağı sözlü savunmasının, Türkçe’ye çevrilmesi için oluşturulacak Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2021 yılı tercüman listesine başvurmak için başvuru  tarihi, istenen belgeler ve kabul şartları aşağıda belirtilmiştir.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3) En az ilkokul mezunu olmak

4) Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak

5) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7) Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

8)  Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU USULÜ     :

Başvuru Yeri  : Tercüman olarak görev yapmak isteyenlerin ankara.adalet.gov.tr  internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercüman ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçesi, dil beyanı ve diğer istenen belgelerle birlikte şahsen  Ankara Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı A Blok 5. Kat 99 Nolu Bürosuna şahsen başvurmaları veya mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları aracı kılınmak suretiyle burada belgelerin asılları gösterilip onaylattırılarak mahalli Cumhuriyet Başsavcılıkları vasıtasıyla APS ile  02 Kasım 2020  tarihi  mesai bitimine kadar  Ankara Adalet Komisyonu Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir. 

02 Kasım 2020 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 15 Ekim 2020 Perşembe günü başlayıp, 02 Kasım 2020 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca kendisine ait bir banka IBAN bilgisinin belirtilmesi kayıt için zorunludur.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER         :

1) Başvuru dilekçesi,

2) T.C. kimlik numarasını gösterir resmi makamlarca verilen belgenin fotokopisi( nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport)

3) Nüfus kayıt örneği, (e-devlet üzerinden alınabilir)

4) Yerleşim yeri (ikametgah) belgesi, (e-devlet üzerinden alınabilir)

5) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (sadece başvuru formuna yapıştırılacaktır.)

7) Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

8) Adli sicil kaydı, (e-devlet üzerinden alınabilir)

9) Başvuru kabul şartlarından 6. maddede belirtilen disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olduğunu gösterir belge, (çalışanlar için çalıştığı kurum veya meslek odasından alınacak belge, çalışmayanlardan ise beyan dilekçesi)  

10) 2020 Tercüman Listesinde kayıtlı olanların, (1), (2), (3), (4), (6), (8) ve (9)  maddelerdeki belirtilen belgelerle yeniden müracaat etmeleri gerekmektedir.

Not: Başvuru dilekçesinde banka şubesi ve IBAN numarası bilgilerinin belirtilmesi gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ         :

(1) Başvurular, başvuranların adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılmak suretiyle komisyonca kaydedilir.

(2) Başvurular, komisyon tarafından 30 Kasım 2020 tarihine kadar değerlendirilerek 8 inci maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin 6 ncı maddedeki şartları haiz olmaması hâlinde, talebin REDDİNE karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine ilanen tebliğ olunur.

(3) Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır ve elektronik ortamda ilân edilir.

YEMİN    :

Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin” 10. maddesi hükmü gereğince Ankara Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yemin ettirilecektir. Yemin günleri 30 Kasım 2020 tarihine kadar ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

LİSTELERİN İLANI   :

Yemin eden tercümanlardan oluşan liste, 31 Aralık 2020 tarihine kadar Ankara Adliyesi internet sitesi www.ankara.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek, bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü ve  mahkemelere duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecektir.

İlan olunur. 02/10/2020

 

BaşkanÜyeÜye
Yunus ALKAÇGökhan KARAKÖSEAyhan BİLTEKİN

 

EKLER

EK-1: Başvuru Formu

EK-5: Dil Beyanı

EK-9: Disiplin Dilekçesi

 

Adres

Hacı Bayram Veli Mahallesi Atatürk Bulvarı No:40 Sıhhiye/Ankara

Telefon

312 509 31 80

+90 312 309 4570 - 4571

E-Posta

© 2020 ANKARA ADLİYESİ Resmi İnternet Sitesidir. Tüm hakları saklıdır.

Sitemizi Bugün : 40 - Toplam : 7679292 kişi ziyaret etmiştir.